การประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนกลาง)

โพสต์16 ก.ค. 2559 01:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2559 02:02 ]
วันที่ที่ 15 กรกฏาคม 2559  นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนกลาง) จำนวน
 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคามและขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จาก 18 เขตพื้นที่ของเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธ์ุ เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนประจำตำบล ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประชุมดีตำบล


Comments