12 กรกฎาคม 2559 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

โพสต์12 ก.ค. 2559 18:49โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 18:53 ]
วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ท่าน ผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และนายภารุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์  ได้
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับจากท่านผู้บริหาร  คณะคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดี   ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ขก2


Comments