กิจกรรมนิเทศ

การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)

โพสต์1 ส.ค. 2559 05:55โดยpanupong@esdc.go.th   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2559 06:04 ]

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับมอบหมายจาก ศนฐ. ให้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ ้น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญ จากสพฐ มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีท่าน ผอ.กิตติ บุญเชิด  ผอ. สพม.25ในฐานะประธานการจัดงานครั้งนี้เป้นผู้กล่าวรายงานการจัดการประชุมสัมมนาฯ ทั้งนี้มีโรงเรียนจากเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 18  เขต เข้าร่วมจัดนิทรรสการจำนวน 34 โรงเรียน และมีผู้อำนวยการโรงเรียนดีประจำตำบลจากเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธ์ุเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 300 คน

deetumbon


การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

โพสต์16 ก.ค. 2559 02:39โดยpanupong@esdc.go.th   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2559 02:40 ]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 -16.30 น คณะนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ชุดที่ 1 นำโดยนายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา นางอารุณี  สินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.25 และนายภาณุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครุผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาตนเองของครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตข 25 ด้วย IDP ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ครูผู้ช่วยที่รับการนิเทศคือนายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ และโรงเรียนนครขอนแก่น ครูผู้ช่วยที่รับการนิทศคือนางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัยและนางสาวสวรส เห็มคุณ  ทั้งนี้คณะนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากผู้บริหารและครูพี่เลี่ยงจากทั้ง 2 โรงเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นิเทศครูผู้ช่วย


การประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนกลาง)

โพสต์16 ก.ค. 2559 01:58โดยpanupong@esdc.go.th   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2559 02:02 ]

วันที่ที่ 15 กรกฏาคม 2559  นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนกลาง) จำนวน
 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคามและขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จาก 18 เขตพื้นที่ของเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธ์ุ เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนประจำตำบล ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประชุมดีตำบล


12 กรกฎาคม 2559 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

โพสต์12 ก.ค. 2559 18:49โดยpanupong@esdc.go.th   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 18:53 ]

วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ท่าน ผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และนายภารุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์  ได้
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับจากท่านผู้บริหาร  คณะคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดี   ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ขก2


11 กรกฎาคม 2559 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

โพสต์12 ก.ค. 2559 18:19โดยpanupong@esdc.go.th   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 18:56 ]

วันที่ 11 กรกฏาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ท่าน ผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และนายภารุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์  ได้
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาค เช้าที่โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม และภาคบ่ายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับจากท่านผู้บริหาร  คณะคุณครูและนักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียน เป็นอย่างดี   ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ขอชื่นชมทั้ง2โรงเรียนมา ณ ที่นี่

ประชารัฐ


เตรียมอุดม
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์8 ก.ค. 2559 17:02โดยpanupong@esdc.go.th   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 17:13 ]

วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ท่าน ผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และนายภารุพงศ์  แสงดี ศึกษานิเทศก์  ได้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาค เช้าที่โรงเรียนขามแก่นนคร และภาคบ่ายที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับจากท่านผู้บริหาร  คณะคุณครูและนักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียนผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ขอชื่นชมทั้ง2โรงเรียนมา ณ ที่นี่

ขามแก่นกะขอนแก่นลัย


สพม. 25 จัดการประกวด Best Pacetices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยpanupong@esdc.go.th   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 19:31 ]

วันนี้ 7 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ได้ดำเนินการจัดการประกวด Best Pacetices  1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับเกียรติจากท่านรองฯ นพภา นิสสัยพันธ์ุ รอง ผอ.สพม.25 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการจัดการประกวด Best Pacetices ในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้ง 16 โรงเรียนส่ง Best Pacetices เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม มีการนำสินค้าต่างๆ ที่เป็นผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานฝีมือของนักเรียนมาจำหน่ายในงานด้วย  ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้ง 16 โรงเรียนที่ให้ความสนใจรวมกิจกรรมด้วยความยินดีและขอขอบคุณโรงเรียนขามแก่นนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดีตำบล2

1-7 of 7