ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานกลาง) จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคามและขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นจุดประสานการดำเนินงานครั้งนี้นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนเชิญศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนประจำตำบล        ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559เวลา 09.00  16.30 . ณ ห้องประชุม2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังหนังสือแนบ

Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
12 ก.ค. 2559 20:11